Het derde en laatste deel van deze miniserie of beter, mini-misère gaat over het recht op een uitkering en wat daaraan verandert onder de nieuwe WWZ. Ik ben mij er van bewust dat de doorwerking van deze maatregelen minder de oproepkrachten zal betreffen maar meer het vaste personeel. Ik sluit af met een korte beschouwing waar ik de balans tussen werknemers en werkgevers kort beschouw.

Naar private financiering van een uitkering
Na ontslag of verlopen van een (tijdelijk) contract kan je een tijdje zonder werk komen te zitten. Als dat heel kort duurt hoeft dat helemaal niet zo vervelend te zijn. Maar als het betekent dat je jaren zonder werk zit, dan zal dat best heel lastig worden. Allereerst moet ik duidelijk maken dat het tijdsgewricht dat we na de financiële crisis zullen ingaan vele veranderingen zal kennen. Via o.a. de WWZ krijgen we te maken met het verschijnsel dat we meer en meer afscheid zullen gaan nemen van de zorgeloze verzorgingsstaat.
Horeca &  Uitkeringen
Vanaf 1 januari 2016 gaat de WW-uitkering geleidelijk, met één maand per kwartaal omlaag. Van maximaal 38 maanden naar 24 maanden in 2019. De sociale partners kunnen via de horeca-cao afspraken maken over een verlenging van de WW-duur. Echter die verlenging wordt dan nooit meer(!) publiek gefinancierd. M.a.w. de UWV is dan niet meer in beeld. En reken er maar op dat deze trend de komende jaren versneld zal worden doorgezet.

Herziene opbouw van het arbeidsverleden
De opbouw van het arbeidsverleden wordt eveneens gewijzigd. Vanaf 1 januari 2015 wordt alleen gedurende de eerste tien jaren arbeidsverleden voor ieder dienstjaar 1 maand WW opgebouwd. Maar voor elk daaropvolgend jaar wordt slechts een halve maand WW opgebouwd! CAO partijen kunnen daarnaast dus de duur van een WW uitkering nog met maximaal 14 maanden uitbreiden. Echter deze extra 14 maanden kunnen alléén worden geëffectueerd via cao-afspraken omdat het UWV buiten beeld is. Hiermee krijgen de vakbonden en werkgevers meer en meer de regie terug maar dan moeten er dus wel snel afspraken worden gemaakt. In de horecasector is er echter zelfs niets van een aanzet tot een cao aan de horizon te ontwaren.

Na een half jaar verplicht arbeid accepteren
Werklozen met een WW-uitkering moeten vanaf 1 juli 2016 na een half jaar het aangeboden werk ongeacht het functieniveau accepteren. Maar daarnaast wordt het vanaf 1 juli 2015 financieel ook weer aantrekkelijker gemaakt om vanuit de WW weer aan het werk te gaan. De zogenaamde urenverrekening wordt vervangen door de inkomensverrekening. Bij inkomensverrekening wordt namelijk slechts een deel van de nieuwe inkomsten in mindering gebracht op de uitkering, het andere deel wordt niet in mindering gebracht. Het gevolg is dat werkhervatting vanuit de WW financieel merkbaar meer oplevert.

-.-.-

Eindbalans
Het was een aardige oefening om kakelverse wetgeving in beschouwing te nemen in relatie tot de horecasector. Om het beeld steeds scherp te houden heb ik een paar maal de Witte de Withstraat afgelopen en mij afgevraagd wat het voor al die clubs, cafés en restaurants zou betekenen. En eigenlijk kan ik maar één echt heldere conclusie trekken en dat is dat tijdens het tot stand komen van deze wetgeving de horecasector voor de beleidmakers een volstrekt blinde vlek moet zijn geweest óf dat men het bewust heeft gedaan om de sector zo tot hervormingen te dwingen. Maar ik denk persoonlijk dat niemand die met het wetsontwerp bezig was zich heeft gerealiseerd welke impact dit zou gaan krijgen op een sector waarvan het gros draait op invalkrachten. Als je zelf een bedrijf runt, en dat doe ik, dan weet je maar al te goed dat om door te kunnen blijven gaan het wel “leuk moet blijven”. En het zou best wel eens minder leuk kunnen gaan worden wanneer je te maken krijgt met een stapel regels die feitelijk niet op jouw situatie zijn toegesneden maar die je wel moet gaan toepassen. Door de nieuwe wetgeving zullen veel werknemers wel beter beschermd worden. En dat was in sommige gevallen maar goed ook. Maar het is doorgeslagen, ver doorgeslagen. Veel kan nog worden gerepareerd door een goede en gedragen cao maar voorlopig is mijn eindbalans een onbalans……

 

Naar deel 2

Reacties

reacties